Young people who understand the needs
of themselves and others are less prone
to demagogues, fake news and
anti-democratic thinking and action.
Pure historical knowledge is not enough for
young people to start a critical discussion
about human values and needs.
The project educates students aged 13-16
to acquire democratic skills.
Human Rights are never finally implemented.
Therefore Human Rights must be brought to
life a new every day by all of us.
We need to understand the values and
achievements of our democracy not only
with the head but also with the heart.
Civil society engagement and participation
arise from enthusiasm for shared values,
and the inner need to keep them alive.
It is important to create connections
among humans and resolve conflicts
by the quest of the 5 basic needs.
Humans are humans. Everywhere.

Om projektet

De stora utmaningar som vårt samhälle står inför kan övervinnas. Inte bara genom att göra människor medvetna om EU gemenskapen och dess sociala, kulturella och historiska arv, utan också genom att göra det möjligt att utveckla ett personligt och emotionellt förhållande till invånarna och den Europeiska värdegrunden.

Den frihet som demokratin har gett oss konfronterar oss också med nya utmaningar. Det verkar som om vi europeiska medborgare först måste växa in i den yttre formen och lära oss nya färdigheter som är grundläggande för demokratiskt beteende, som att ta ansvar för sig själv och andra, ha empatisk tillgång till sig själv och andra, kunna tänka kritiskt och aktivt delta i samhället.

Projektet European Heart utvecklar skolmaterial där 13 – 16-åriga elever kan lära sig om och träna demokratiska färdigheter.

Med hjälp av en emotionell-empatisk inställning, som antar att alla personer har samma grundläggande behov, lär eleverna sig att utveckla en empatisk relation till sig själva och andra, samtidigt som de får ett kritiskt avstånd till retorik som spelar på känslor. Vår demokratis värden och det de åstadkommit uppfattas i ett nytt ljus och tas in inte bara med huvudet utan också med hjärtat. Samhällsengagemang härrör från entusiasm för delade värderingar vars betydelse blir ett personligt intresse.

Målgrupper

Materialet är utvecklat för år 7-9:
  • Elever
  • Lärare, specialpedagoger och kuratorer
  • Rektorer

Representanter för ungdomsresurser och aktiviteter utanför skolan

Elever övar

  • sociala och interkulturella kompetenser, i dialog med andra om grundläggande behov
  • självmedkänsla och känslomässig reglering för att särskilja adaptiva och maladaptiva strategier
  • att utveckla adaptiva och funktionella strategier
  • to develop adaptive and functional strategies
  • kritiskt tänkande och mediekompetens
  • medborgerligt engagemang och deltagande i demokratiska processer

Senaste nytt